Lewicowy portal codziennych informacji i opinii

OPZZ ocenił analizę wzrostu gospodarczego Komisji Europejskiej

Odstęp wiersza+- ARozmiar czcionki+- Drukuj ten artykuł
OPZZ ocenił analizę wzrostu gospodarczego Komisji Europejskiej

Komisja Europejska przygotowała dokument pn. Roczna analiza wzrostu gospodarczego na 2017 r. (Annual Growth Survey 2017; AGS). OPZZ przekazał Ministerstwu Rozwoju opinię, w której odniósł się do zapisów AGS.

Jak co roku w listopadzie, publikacją tego dokumentu Komisja rozpoczyna Semestr Europejski, czyli procedurę w ramach której koordynuje się unijną politykę gospodarczą i budżetową. W oparciu o analizę Komisji poszczególne kraje mają za zadanie zaprojektować politykę w kolejnym roku (w szczególności w aspekcie finansów publicznych, rynku pracy, zabezpieczenia społecznego i systemów emerytalnych), stąd waga AGS jako elementu unijnego zarządzania gospodarczego.

Komisja zapowiada kontynuację polityki UE określonej na rok bieżący opartej na trzech fundamentach: pobudzaniu inwestycji, reformach strukturalnych i zapewnieniu odpowiedzialnej polityki budżetowej. Polityka w tych obszarach powinna uwzględniać aspekt sprawiedliwości społecznej w celu zapewnienia wzrostu bardziej sprzyjającego włączeniu społecznemu.

OPZZ zwrócił uwagę, że Unia Europejska musi konkurować zrównoważonym modelem gospodarczym i społecznym, dlatego zarządzanie wymiarem społecznym UE należy traktować na równi z zarządzaniem gospodarczym. Wskaźniki społeczne i ekologiczne powinny stać się znaczącym i integralnym elementem zarządzania gospodarczego UE. Za strategiczne w 2017 r. uznaliśmy inicjatywy tworzące bardziej sprawiedliwy i socjalny wymiar UE, których celem będzie ograniczenie skali ubóstwa i rozwarstwienia społecznego. Kluczowe będą też działania, w rezultacie których miejsca pracy tworzone w gospodarkach poszczególnych państw członkowskich UE będą wysokiej jakości (z godziwymi warunkami pracy i płacy) a rynki pracy będą notować pełne zatrudnienie oraz równość praw społecznych i ekonomicznych. Wzmocnienie wymiaru społecznego UE wymaga znaczącej roli w polityce gospodarczej państw UE efektywnych i integrujących usług publicznych wspierających spójność społeczną.

OPZZ zaznaczył w opinii, że zrównoważone i odpowiedzialne społecznie wydatkowanie środków publicznych w ramach zamówień publicznych może znacząco przyczynić się do podniesienia jakości konkurencji na rynku, stopnia przestrzegania prawa w działalności gospodarczej i zwiększenia spójności społecznej stając się motorem społecznych i gospodarczych zmian strukturalnych. Upomnieliśmy się przy tym o adekwatną wysokość nakładów na zadania publiczne i godziwe wynagradzanie zatrudnionych w sferze publicznej.

Polityka UE powinna w 2017 r. skupić się na inicjatywach, które wesprą państwa w walcez przestępstwami podatkowymi, zwłaszcza w podatku VAT i unikaniem opodatkowania dochodów uzyskanych z prowadzenia działalności gospodarczej oraz osobistych. Zwiększy to dochody budżetowe w państwach członkowskich UE, które pozwolą dostarczyć obywatelom koniecznego i adekwatnego do potrzeb poziomu wsparcia ze strony systemów zabezpieczenia społecznego. Zwiększenie stopnia przestrzegania prawa umożliwi podniesienie konkurencyjności unijnej gospodarki, w tym zwiększenie jej potencjału do kreowania innowacji i nowoczesnych technologii. Należy zgodzić się z wnioskiem Komisji, że systemy podatkowe mogą mieć wkład w walkę z nierównościami w dochodach i ubóstwem. Należy wykorzystać ten potencjał obniżając opodatkowanie najuboższych i zwiększając opodatkowanie osób o najwyższych dochodach, by systemy podatkowe były bardziej sprawiedliwe społecznie. Wszystkie dochody z pracy powinny być oskładkowane. Po stronie wydatkowej z kolei za priorytetowe OPZZ uznał te wydatki publiczne, które zwiększą dostępność mieszkań na osób najmniej zarabiających oraz nakłady na badania i rozwój.

OPZZ podkreślił też rolę wysokości wynagrodzeń pracowników dla osiągnięcia przez UE (w tym poszczególne państwa członkowskie) celów wyznaczonych w strategiach unijnych i potrzebie wzrostu wynagrodzeń dla podniesienia standardów życia obywateli. Podkreśliliśmy z związku z tym potrzebę ograniczenia segmentacji rynku pracy i podjęcia działań na rzecz wzrostu wynagrodzeń. Należy zwiększyć poziom bezpieczeństwa na rynku pracy i wzmocnić na nim pozycję pracowników, poprawić ich warunki pracy i płacy. Zwróciliśmy uwagę, że osoby wykonujące obowiązki w ramach atypowych formach zatrudnienia i na własny rachunek powinny mieć zagwarantowane podstawowe prawa: płacę na poziomie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej, od której odprowadzane będą składki uprawniające do świadczeń społecznych oraz prawo do zrzeszania się w związki zawodowe. Poszanowanie praw pracowniczych powinno być skutecznie weryfikowanie poprzez wzmocnienie systemów inspekcji pracy oraz efektywne sankcje i ich egzekucję. Pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw powinni mieć taki sam poziom ochrony w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz minimalnego poziomu wynagrodzenia jak pracownicy zatrudnieni w dużych zakładach pracy – wsparcie dla sektora małych firm, podobnie jak poprawa otoczenia działalności gospodarczej w całej gospodarce, nie może odbywać się kosztem bezpieczeństwa pracy i płacy pracowników oraz wymogów chroniących środowisko naturalne. Rolę w procesie zwiększania dochodów do dyspozycji obywateli może odegrać silnie funkcjonujący dialog społeczny dlatego niezbędne są działania dla jego wzmocnienia.

OPZZ w swojej opinii do AGS dużą uwagę poświęcił także roli polityki przemysłowej –  zwróciliśmy uwagę na potrzebę prowadzenia polityki przemysłowej wspierającej rozwój tradycyjnych sektorów przemysłu a zarazem rozkwit innowacyjnych inicjatyw w nowych branżach która uwzględni zasady tzw. sprawiedliwej transformacji. W związku z wyzwaniami w obszarze klimatu, zaopatrzenia w energię czy skutków globalizacji w polityce UE konieczne jest zadbanie, by ewentualna utrata miejsc pracy była rekompensowana tworzeniem nowych miejsc pracy wysokiej jakości. Należy podjąć kroki na rzecz zapewnienia przyszłości tym pracownikom, na których mogą wpłynąć zmiany związane z transformacją gospodarki w niskoemisyjną. Równie ważne będą działania UE na rzecz globalnego wdrożenia zobowiązań proklimatycznych.

Przejdź i podziel się z innymi:
Wyślij email do tego postu

0 komentarzy i opinii

Pozostaw swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola zostały oznaczone *

Dr hab. Jarosław Flis: Ograniczenie kadencji prezydentów miast to nie jest dobry pomysł

Odwiedź nas

twitter